ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

του Ευθ. Γ. Ναυρίδη

Τι ισχύει για τα Λαχεία;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων του νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», της αποφάσεως 187/2011 (ΦΕΚ Β’ 2061/16.09.2011), όπως ισχύει, της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και της από 24 Οκτωβρίου 2011 αποφάσεως του διοικητικού της συμβουλίου, η εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφάσισε να μεταβιβάσει το δικαίωμα της για την αποκλειστική παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων.

Η μεταβίβαση του Δικαιώματος θα γίνει από το Ταμείο για χρονικό διάστημα 12 ετών μέσω σύναψης συμβάσεως χορήγησης της Άδειας. Η Διάρκεια της Άδειας θα αρχίζει από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στη Σύμβαση Χορήγησης Άδειας. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα έχει ως μοναδικό σκοπό την αποκλειστική παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Χορήγησης Άδειας, το γενικό ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λαχείων.

Ποιός νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με τα τυχερά παίγνια και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του;

Βασικό νομοθέτημα είναι τα άρθρα 25-54 του Νόμου 4002/2011, ο οποίος ψηφίστηκε με γνώμονα τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. Οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα καζίνο και στις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι΄ αυτά διατάξεις.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4002/2011;

Ο εν λόγω νόμος (άρθρο 26) εφαρμόζεται στα «Ηλεκτρονικά Παίγνια» και για τα τυχερά παίγνια που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου.

Παρ’ όλα αυτά, δεν εφαρμόζεται για όσα τυχερά παίγνια των οποίων η διεξαγωγή έχει ανατεθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου στα καζίνο και τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.. Συνεπώς, ο νόμος 4002/2011 δεν ισχύει για τα «Παιχνίδια Στοιχημάτων προκαθορισμένης και μεταβλητής απόδοσης» (νόμος 2433/1996), «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35», «ΣΟΥΠΕΡ 3» ΚΑΙ «ΣΟΥΠΕΡ 4» (άρθρο 27 νόμου 2843/2000).

Τι ορίζει ο Νόμος ως «Τυχερά Παίγνια»;

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 4002/2011, ως τέτοια ορίζονται παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.

Τι ορίζεται ως «Στοίχημα»;

«Στοίχημα» είναι το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.

Σε τι διαφέρουν τα Τυχερά Παίγνια από τα «Τεχνικά – Ψυχαγωγικά»;

«Τεχνικά-ψυχαγωγικά» είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε: αα) «Μηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. ββ) «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. γγ) «Ηλεκτρονικά παίγνια»: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού – προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

Ποια είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών;

Πρόκειται για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), η οποία μετονομάστηκε σε Ε.Ε.Ε.Π. και είναι η αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων.

Ποιές είναι οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π.;

Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004 και αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 28 § 3 του ν. 4002/2011, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς: αα) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους.

β) Την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς, στους κατόχους των αδειών και σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του νόμου αυτού και της αδειοδότησής τους.

γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου ή λογισμικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια.

δ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης.

ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των αδειών για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

στ) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία.

ζ) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Πώς μπορεί κάποιος να διεξαγάγει και να εκμεταλλευτεί παίγνια με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου;

Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4002/2011. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ΄ εξαίρεση να λειτουργούν και να εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Είναι η παραπάνω αποκλειστικότητα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Κατ’ αρχήν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε το μονοπώλιο στα τυχερά παιχνίδια – στα πλαίσια της απόφασης για την Αυστριακή υπόθεση διαδικτυακού τζόγου Dickinger και Omer. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε έχει δικαίωμα να εκχωρεί μονοπωλιακά δικαιώματα, στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών (ακόμα και διαδικτυακά) σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Για να ισχύει το παραπάνω, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι με την εκχώρηση μονοπωλίου, στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή, απέναντι στην εγκληματικότητα και τους κινδύνους των παιχνιδιών.

Τι είναι και τι ρυθμίζουν ο οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων;

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4002/2011, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της, κατανομής του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την διάρθρωση και την οργάνωσή της. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΕΤΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παράγραφοι 6 και 17 περίπτωση ιβ΄ του ν. 3229/2004 απορροφώνται από τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π..

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε: α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. β) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών. γ) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, και η εγγραφή στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. δ) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία. ε) Ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών δια-δικτύου (iSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες. στ) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, είτε με παιγνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο των δεδομένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π.. ζ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51. Επίσης, με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Κάθε παραβίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί.

Τι ισχύει για την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων;

Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστανται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων της καταβάλλεται αμέσως με την χορήγηση της αδείας. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα μήνες μετά τη χορήγησή της.

Τι περιλαμβάνει η Ατομική Κάρτα Παίκτη;

Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης. Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της άδειας και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

Ποιά είναι η διαδικασία αδειοδότησης για τα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου;

Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την κατακύρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Κάποιες από τις προϋποθέσεις που τίθενται για την αδειοδότηση ενδέχεται να αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και το Σύνταγμα, όπως ότι οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη «.gr» (άρθρο 47 παράγραφος 7), ότι το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά ασκεί και τη λειτουργία των ιστοτόπων αυτών (άρθρο 48 παράγραφος 2) και ότι απαγορεύεται η δημιουργία και λειτουργία ιστοτόπων από μη κατόχους άδειας (άρθρο 48 παράγραφος 3), καθώς θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση του Διαδικτύου, αλλά και γιατί οδηγούν σε άτοπα συμπεράσματα όπως φερ ’ειπείν ο κάτοχος της άδειας να πρέπει να είναι και ο σχεδιαστής της σελίδας.

Τι συνεπάγεται η λειτουργία χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της σχετικής αδείας;

Σημαντικότατες διοικητικές κυρώσεις (πολύ υψηλά πρόστιμα η είσπραξη των οποίων επιδιώκεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, ανάκληση της αδείας, σφράγιση της επιχείρησης), αλλά και ποινικές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και την επιβολή κάθειρξης.

Ο σχετικός Νόμος έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή;

Η εφαρμογή του Νόμου αντιμετωπίζει ήδη ως πρώτο πρόσχωμα την κωλυσιεργία στην σύσταση από το Υπουργείο Οικονομικών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για την εισήγηση προς την ΕΕΕΠ μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την διατύπωση απόψεων για τις κανονιστικές αποφάσεις που η ΕΕΕΠ εκδίδει κατ΄ εξουσιοδότηση των Ν. 3229/2004 και 4002/2011, ενώ ούτε ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων έχουν ακόμα θεσπισθεί.

*Το κείμενο αυτό αποτελεί μετάφραση του άρθρου που δημοσιεύτηκε στον τόμο «Greek Law Digest» (έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης) στα αγγλικά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας