ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4146/13

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις πρώτες χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι το εξαιρετικό και ήπιο κλίμα της, ενώ το  ονειρεμένο, διάρκειας 6-7 μηνών, καλοκαίρι της  αποτελεί τον κύριο λόγο κατάταξής της, δικαίως, στις πρώτες θέσεις καλοκαιρινών προορισμών διεθνώς. Στα εκατοντάδες νησιά της αλλά και κατά μήκος του συνόλου της ακτογραμμής της (16.300 χλμ.) συναντάμε χιλιάδες ονειρεμένες παραλίες, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με διεθνείς ταξιδιωτικούς οδηγούς, συγκαταλέγονται μεταξύ των ωραιότερων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επίσης, για όσους είναι λάτρεις των χειμερινών προορισμών, η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα χειμερινών τουριστικών κέντρων υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών επισκεπτών
Σ’ αυτή λοιπόν την υπέροχη χώρα με τους φιλόξενους κατοίκους και τις έντονες και ποικίλες εναλλαγές τοπίου δίνεται, σήμερα, μετά από πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, με μοναδική προϋπόθεση την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Και είναι πλέον γεγονός ότι στην Ελλάδα μπορεί κανείς να αποκτήσει ακίνητη περιουσία σε μέρη που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ελάχιστοι και πολύ τυχεροί μπορούσαν. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να χορηγηθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια διαμονής, πρέπει να έχει αποκτήσει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) χρόνια, που ανανεώνονται για άλλα πέντε (5), εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα του αποκτήσαντος.

Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής χορηγείται σύμφωνα με το Νόμο σε υπήκοο τρίτης χώρας καθώς και σε μέλη της οικογένειάς του, εφόσον διαθέτει, είτε ο ίδιος είτε μέσω εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Η ίδια άδεια χορηγείται και στην περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει συνάψει χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Το Γραφείο μας, με τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες που διαθέτει και σε συνεργασία με τα εγκυρότερα μεσιτικά γραφεία αλλά και εκπροσωπώντας άμεσα ιδιοκτήτες ακινήτων, αναλαμβάνει υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Στα πλαίσια αυτά προβαίνουμε σε έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του προς πώληση ακινήτου, βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου εκπροσωπώντας τον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για όσο εκείνος κρίνει ότι μας χρειάζεται. Στη συνέχεια φροντίζουμε, ενημερώνοντάς τον έγκαιρα και υπεύθυνα, να συγκεντρώσουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να τα υποβάλλουμε στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια διαμονής, έχοντας τη συνολική επιμέλεια και εποπτεία της σχετικής διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στο Γραφείο μας ο πελάτης θα έχει πάντοτε ένα έμπιστο συνεργάτη, στον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται και να ενημερώνεται γρήγορα και υπεύθυνα  σε κάθε του ερώτημα, γεγονός που το έχουν ήδη διαπιστώσει και εκτιμήσει όσοι μέχρι σήμερα μας έχουν εμπιστευθεί.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά:
1) Έντυπο αίτησης εις τριπλούν
2) Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
3) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
4) Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με την με αριθμό 18 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με θεώρηση εισόδου τύπου D, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού υγείας ως υποχρεωτικού δικαιολογητικού για τη χορήγηση της άδειας, εφόσον προσκομίζουν, ακριβές και μεταφρασμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου ιατρικού πιστοποιητικού, που έχουν υποβάλλει στην αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης.
5) Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
6) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013.
7) Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
8) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σχετικά έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιοι 13/25426/31-05-2013, 15/38425/6-8-2013 και 18/43234/12-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας είναι :
Α) Οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον το ελάχιστο ύψος του ακινήτου ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.
Β) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.
Ειδικότερα:
– Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.
– Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
– Η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης τουλάχιστον 250.000 ευρώ και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή κτηματομεσιτικό γραφείο).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση της πενταετούς διαμονής του Ν. 4146/2013 είναι η χορήγηση εθνικής θεώρησης η οποία απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αλλοδαπού και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια Προξενική Αρχή.
Στην αρμόδια Προξενική Αρχή προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση (η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστάται να είναι να είναι η τύπου D) ο αλλοδαπός πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 € τουλάχιστον, βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του Ν. 3386/2005 και συγκεκριμένα του άρθρου 36Α, αποδεικτικό μεταγραφής από το οικείο υποθηκοφυλακείο).
Στην περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, ο αλλοδαπός οφείλει να τεκμηριώσει την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την αγορά:
α) με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική του δυνατότητα, δηλ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη την κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον 250.000 €.
β) με αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο.
Επίσης, πρέπει να προσκομίσει
– Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της εγκυκλίου.
– Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά 3 μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει τουλάχιστον 2 κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας
– Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος.
– Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις , μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες.
– Ταξιδιωτική ασφάλιση με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα η/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ο αλλοδαπός που εμπίπτει στην πιο κατηγορία μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του και συγκεκριμένα τον σύζυγο και τα τέκνα.
Στα άτομα αυτά μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμοδίων αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
– Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO.
– Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 3 μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προηγούμενης δεκαετίας.
– Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος.
– Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις , μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες.
– Ταξιδιωτική ασφάλιση με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα η/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Δεν το διαβάζετε; Αλλάξτε κωδικό. captcha txt

Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

GDPR